CZYM SĄ REGUŁY INCOTERMS®?

Incoterms® - to szczegółowe i zwięzłe określenia opisujące Międzynarodowe Reguły Handlu, które są kluczowym elementem międzynarodowych umów sprzedaży. Zawierają one krótkie wytyczne dotyczące kwestii związanych z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy (w tym przewozem produktów, rozliczeniem odpowiedzialności eksportowych i importowych). Reguły te obejmują również podział kosztów, ryzyka i odpowiedzialności między stronami umowy.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZASADY INCOTERMS®:
EXW (Ex Works)
Kupujący ponosi wszystkie koszty i to na nim spoczywa odpowiedzialność dotycząca całego procesu wysyłki. Rola eksportera kończy się na wydaniu towaru z magazynu.
Po stronie importera leży organizacja transportu i jego ubezpieczenia.
Ryzyko przekazywane jest w momencie udostępnienia towaru kupującemu na terenie posesji sprzedającego.
FCA (Free Carier)
Obowiązkiem eksportera jest dostarczenie towaru po odprawie celnej do przewoźnika
w ustalonej lokalizacji.
Koszty związane z dalszą organizacją transportu
i ubezpieczenia w całości leżą po stronie importera.
Ryzyko przekazywane jest w momencie dostarczenia towaru wskazanemu przewoźnikowi.
FOB (Free on Board)
Eksporter pokrywa wszystkie koszty związane
z dowozem ładunku do portu wyjściowego, odprawy celnej oraz koszty portowe.
Pozostałe opłaty leżą po stronie importera.
Kupujący przejmuje całkowitą odpowiedzialność, gdy transportowany towar przekroczy linię burty docelowego środka transportu.
CFR (Cost and Freight)
Sprzedawcę obowiązują takie same reguły jak
w przypadku FOB. Dodatkowo musi opłacić koszt dostarczenia towarów do portu w kraju importera oraz koszt frachtu.
Tak samo jak w przypadku reguły FOB, kupujący przejmuje całą odpowiedzialność, kiedy towar przekroczy linię burty docelowego środka transportu.
CIF (Cost Insurance Freight)
Eksporter pokrywa wszystkie koszty portowe oraz te związane z dowozem ładunku do portu wyjściowego, w tym odprawy celnej. Dodatkowo musi też opłacić  koszty związane z transportem i ubezpieczeniem.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego w momencie przekroczenia linii burty statku.
CPT (Carriage Paid To)
Sprzedawca opłaca transport do określonego miejsca przeznaczenia.
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
* Incoterm CPT jest odpowiednikiem reguły CFR, jednak nie musi dotyczyć transportu morskiego.
CIP (Carriage and Insurance Paid)
Sprzedawca opłaca transport oraz ubezpieczenie do określonego miejsca przeznaczenia,
Podobnie jak w CPT ryzyko przechodzi
na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
* Incoterm CIP jest odpowiednikiem reguły CIF, jednak nie musi dotyczyć transportu morskiego.
DAP (Delivered at Place)
Eksporter pokrywa wszystkie koszty tzw. transportu door to door. Wyjątkiem są koszty odprawy celnej i cła, które zobowiązany jest pokryć importer.
Ryzyko przekazywane jest w momencie udostępnienia towaru nabywcy w umówionym miejscu.
DDP (Delivery Duty Paid)
Eksporter ponosi wszystkie koszta związane z transportem i cłem.
Importer poza opłaceniem podatku w kraju dostawy, praktycznie nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostarczeniem towaru.
Ryzyko przekazywane jest w momencie udostępnienia towarów nabywcy w umówionym miejscu.
DPU (Delivery at Place Unloaded)
Eksporter ponosi koszt i ryzyko aż do momentu,
w którym odda towar do dyspozycji kupującego
we wskazanym przez niego miejscu.
Po stronie sprzedającego leży wyładunek towaru
ze środka transportu w punkcie przeznaczenia.
Dokonanie odprawy importowej należy do obowiązków kupującego.
pomoc w doborze najlepszych Incoterms®
od naszego działu handlowego
Kontakt