Informacja dotycząca fakturowania

Oferta Magemar Logistics zawiera wszystkie koszty ponoszone przez spedytora podczas niezakłóconego przebiegu procesu spedycyjnego, za wyjątkiem wszelkiego typu kosztów przestoju, które zleceniodawca zobowiązany jest odrębnie zapłacić spedytorowi w wysokości nałożonej na spedytora przez podmioty trzecie.

Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić spedytorowi wszelkie wydatki związane z wykonywaniem zlecenia, w tym koszty składowania na terminalu (storage), koszty przestoju kontenera (demurrage, detention) i frachtu, które spedytor poniósł w wyniku wskazania go przez zleceniodawcę lub kontrahenta zleceniodawcy, jako odbiorcę towaru w konosamencie armatorskim lub lotniczym liście przewozowym.

Wykonanie usługi związane w powstaniem kosztów dodatkowych (m.in. demurrage, detention, storage), o których spedytor nie miał wiedzy w momencie wystawienia faktury za kompleksową usługę spedycji następuje z chwilą otrzymania przez spedytora obciążenia od podmiotów trzecich. Postanowienie to nie uchybia przepisom szczególnym, z których wynika inny moment wykonania usługi.