Polityka prywatności

Wstęp

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić Państwu stosowane przez Nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z Naszego Serwisu oraz stanowi realizację wymogów stawianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Postanowienia Ogólne, zakres przetwarzanych danych

 

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www funkcjonującego pod adresem: https://magemarlog.pl/ (zwanego dalej Serwisem).

 

2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w Serwisie jest Magemar Logistics Sp. z o.o., KRS 0000948834 NIP 9581722017, REGON 521112193, reprezentowana zgodnie z KRSem, z siedzibą: ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia (dalej Administrator, my lub MAGEMAR), kontakt z administratorem jest możliwy pod nr tel.+48 697 690 401 lub adresem e-mail: office@magemarlog.pl.

 

3. W czasie korzystania z Serwisu https://magemarlog.pl/ Użytkownicy mają możliwość przekazywania Administratorowi danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację:

 

 • – podczas wypełniania formularza kontaktowego Użytkownicy podają nam swoje podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, adres e-mail i/lub nr telefonu, temat i treść wiadomości),
 • – podczas wypełniania formularza aplikacyjnego, jeżeli Użytkownik zainteresowani karierą w naszej firmie (lista stanowisk, na które trwa obecnie rekrutacja jest dostępna w zakładce „Kariera”), przetwarzamy w szczególności dane odpowiadające kwestionariuszowi osoby ubiegającej się o pracę, czyli imię i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • – poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego w zakładce „Formularz wyceny” wyceny Użytkownicy mogą dokonać darmowej wyceny przewiezienia ładunku, wprowadzając w odpowiednim miejscu adres e-mail lub numer telefonu, informacje o ładunku, podanie lokalizacji (od-do),
 • – strona https://magemarlog.pl/ korzysta z Plików cookies, które również zbierają określone dane o Użytkowniku w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony, a także marketingowych i statystycznych, więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies”,
 • – strona https://magemarlog.pl/ korzysta z narzędzia reCAPTCHA dostarczanego przez firmę Google, które również zbiera określone dane o Użytkowniku w celu ochrony strony i formularzy przed szkodliwym działaniem botów i przed otrzymywaniem niechcianego spamu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie ,,reCAPTCHA’’.

 

 

 

Cele i podstawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych

 

4. W związku z prowadzonym serwisem https://magemarlog.pl/ Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane poprzez email lub formularz kontaktowy zapytanie, w celu dokonania wyceny transporu ładunku, w celu przeprowadzenia rekrutacji, a także w celach, o których informuje szczegółowo w punkcie „Pliki cookies“ i ,,reCAPTCHA’’.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

 

 • – zgoda Użytkownika wyrażona np. poprzez akceptację stosowanych plików cookies lub podanie nam dodatkowych danych do kontaktu, innych danych i informacji z Państwa inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • – niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • – konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych, które na nas ciążą (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c RODO), także w odniesieniu do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowiska,
 • – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, jakim jest odpowiedź na zadane pytanie lub marketing bezpośredni, a także stosowanie narzędzia kontroli bezpieczeństwa na stronie i odpieranie roszczeń cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych kontaktowych w przesłanym mailu lub wypełnionym formularzu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do przesłanego zapytania od Użytkownika.

 

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. Ich niepodanie może skutkować niemożnością wykonywania obowiązków, ciążących na Administratorze.

 

 

5. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla naszych Klientów i Kontrahentów prosimy kliknąć w poniższy link https://magemarlog.pl/rodo/

 

6. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla pracowników i kandydatów do pracy, prosimy kliknąć w poniższy link https://magemarlog.pl/rodo-pracownicy

 

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

 • – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • – adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

 

Uprawnienia, odbiorcy danych, okres ich przetwarzania oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

 

8. Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:

 

 • – prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,
 • – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 • – prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • – prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych art. 17 RODO,
 • – prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
 • – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego,
 • – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.

 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 

 • – podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, usług marketingowych, księgowych oraz innym podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 • – w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach podmiotom powiązanym kapitałowo i/lub osobowo z administratorem.

10. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4. z ewentualnym uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, jeśli to ona jest podstawą przetwarzania danych.

 

11. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profil na portalu społecznościowym Facebook. Dane znajdujące się na serwerach FB przetwarzane są w krajach trzecich, w tym w USA, na zasadach opisanych w polityce prywatności tego Więcej informacji na ten temat a także linki do odpowiednich polityk prywatności znaleźć można w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘.

 

12. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywaniu pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC adres IP.

 

 

Pliki Cookies

 

13. Na stronie internetowej https://magemarlog.pl/ Administrator używa pików cookies, które pozwalają dostosować treść w serwisie do potrzeb Użytkownika, usprawnić działanie strony internetowej oraz analizować ruch na stronie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika.

 

14. Pliki cookies stosowane na stronie https://magemarlog.pl/  są używane w następujących celach:

 

 • – zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
 • – obsługi sesji użytkownika,
 • – zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,
 • – zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym Administrator może lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
 • – optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
 • – reklamowym,
 • – zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.

 

15. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez Administratora z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania ze strony internetowej, zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub skorzystać z narzędzia do zmiany ustawień plików cookies na stronie.

 

16. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).

 

17. Administrator informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej  https://magemarlog.pl/.

 

18. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

19. Informujemy, że każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych z naszej bazy w Analytics korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#adsw sekcji Ustawienia reklam.

 

 

Profile w mediach społecznościowych

 

20. W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profil na portalu Facebook. Za prowadzenie go odpowiedzialność ponosi Magemar Logistics Sp. z o.o., KRS 0000948834 NIP 9581722017, REGON 521112193, reprezentowana zgodnie z KRSem, z siedzibą: ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, na zasadach określonych poniżej.

 

21. Platforma społecznościowa Facebook dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby 1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta Platforms Ireland Limited.  Zasady dotyczące przetwarzania danych przez ten portal można znaleźć pod linkiem https://www.facebook.com/policy.php/.

 

22. Zwracamy uwagę, że Magemar Logistics Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a przez Administratora serwisu Facebook, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników. MAGEMAR nie ma dostępu do tych informacji, niemniej, prowadząc Fanpage FB, jest wraz z Mata Platforms współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na Fanpage’u MAGEMAR lub przesłane do MAGEMAR w związku z jego prowadzeniem.

 

23. Za pomocą naszego profilu na FB można również nawiązać z nami kontakt za pomocą zintegrowanej aplikacji Messenger, którą dostarcza firma Meta.

 

24. Zapewniamy, że działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie FB. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 

 • – identyfikator Użytkownika portalu (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • – zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika),
 • – inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne,
 • – treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację typu Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu, otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

25. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem FB, chyba że będzie to konieczne w celach dowodowych lub dojdzie do zawarcia umowy.

 

26. Przetwarzanie danych osobowych na naszym fanpage’u odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 • 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownik wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie/usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

27. Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przypadków dotyczących dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiednich portali.

 

28. Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 

 • – prawo dostępu do treści swoich danych,
 • – prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • – prawo do ich sprostowania,
 • – prawo do usunięcia,
 • – prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • – prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwość),
 • – prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to zgoda była podstawą przetwarzania tych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

 

29. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem profilu, a Użytkownikiem portalu społecznościowego jest w pełni dobrowolne.

 

 

Narzędzie reCaptcha

 

30. Na stronie internetowej https://magemarlog.pl/ wykorzystujemy tzw. Captcha firmy Google („Google reCAPTCHA”). Jest to funkcja pozwalająca ustalić, czy daną operację wykonuje człowiek, czy bot internetowy. „Captcha” to skrót od „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (Całkowicie Automatyczny Publiczny Test Turinga Do Rozróżniania Ludzi i Komputerów).

 

31. Kontrola bezpieczeństwa dostarczana przez Google wykorzystuje w szczególności następujące informacje: adres IP terminala, właściwości przeglądarki (np. typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), konto Google (jeżeli użytkownik jest zalogowany na urządzeniu, zachowania podczas przeglądania strony, ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA / identyfikację za pomocą obrazów.).

 

32. Powyższe dane zbierane są w sytuacji, kiedy Użytkownik chce do nas wysłać wiadomość wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na podstronie „Formularz kontaktowy” naszego Serwisu internetowego.

 

33. Od jakiegoś czasu Google wprowadziło też kolejną, udoskonaloną wersję tego narzędzia – reCAPTCHA v3. Nowsza wersja reCAPTCHA działa w tle analizując ruch użytkownika w witrynie oraz podejmowanych działań.

 

34. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes prawny – interes Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na stronie www.

 

35. Więcej informacji o ochronie danych w Google znajduje sie na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl i /lub https://policies.google.com/terms?hl=plo

 

 

Postanowienia końcowe

 

36. Magemar Logistics Sp. z o.o., KRS 0000948834 NIP 9581722017, REGON 521112193, reprezentowana zgodnie z KRSem, z siedzibą: ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem i dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie Rozporządznia RODO.

 

Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2022 r.