RODO

RODO – Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magemar Logistics Sp. z o.o., KRS 0000948834,  NIP 9581722017, REGON 521112193, reprezentowana zgodnie z KRSem, z siedzibą: ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia. Kontakt z Administratorem jest możliwy: tel.+48 697 690 401 lub e-mail: rodo@magemarlog.pl.

 

2. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji zamówienia/ umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych; marketing bezpośredni, przetwarzanie danych osób podanych do kontaktu w celu realizacji umowy;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. szczególne działania marketingowe, przetwarzanie wizerunku, dodatkowych danych do kontaktu).

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę jest przede wszystkim realizacja zamówień / umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy, świadczenia usług oraz wykonywania obowiązków, które na nas ciążą. Podanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, ale może pomóc w usprawnieniu kontaktu.

 

5. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w tym np. ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994, w szczególnych sytuacjach do momentu przedawnienia roszczeń, jeśli takowe wystąpią lub do wycofania zgody, jeśli to ona była podstawą przetwarzania.   Okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń, wynosi odpowiednio: 3 lata lub 6 lat (zgodnie z art 118 Kodeksu cywilnego.

 

7. W przypadku uznania, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy (np. firmy informatyczne, transportowe, kurierskie, dostawcy usług księgowych, agencje celne i uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy na mocy przepisów prawa.

 

9. Administrator może zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych Administratora lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim. W taki przypadku w ramach stosownych regulaminów dostawcy zapewniają, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.