Dla Importera

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Sekcja DLA IMPORTERA to zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z którymi spotyka się nasz dział operacyjny. Sekcja została opracowana w celu ułatwienia szybkiego dostępu do podstawowych informacji związanych z procesem importu.

Co oznacza skrót ETA?

ETA (ang. Estimated Time of Arrival) to informacja mówiąca  o przewidywanym czasie przybycia przesyłki, towarów lub środka transportu do miejsca docelowego, do którego odnosi się ta informacja. Należy mieć na uwadze, że ETA to przewidywany czas przybycia, a co za tym idzie, w zależności od rodzaju transportu i aktualnych czynników, termin ten może ulegać zmianie w trakcie trwania realizacji transportu.

Co oznacza skrót ETD?

ETD (ang. Estimated Time of Departure) to informacja mówiąca o przewidywanym czasie wyjścia przesyłki, towarów lub środka transportu z miejsca wyjścia, do którego odnosi się ta informacja. Należy mieć na uwadze, że ETD to przewidywany czas wyjścia, a co za tym idzie, w zależności od rodzaju transportu i aktualnych czynników, termin ten może ulegać zmianie.

Co oznacza INCOTERMS®?

Incoterms® to skrót od angielskiego International Commercial Terms – są to to szczegółowe i zwięzłe określenia opisujące Międzynarodowe Reguły Handlu, które są kluczowym elementem międzynarodowych umów sprzedaży. Zawierają one krótkie wytyczne dotyczące kwestii związanych z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy (w tym przewozem produktów, rozliczeniem odpowiedzialności eksportowych i importowych). Reguły te obejmują również podział kosztów, ryzyka i odpowiedzialności między stronami umowy.

 

Więcej informacji o najważniejszych regułach Incoterms®.

Czym są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022 (OPWS 2022)?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022 (OPWS 2022) to zbiór regulacji opracowany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL), które mają zastosowanie w relacjach między zleceniodawcą i jego spedytorem. OPWS 2022 określają prawa i obowiązki stron umowy spedycyjnej. 

 

Pełna treść OPWS 2022

 

Więcej o OPWS znajdziesz na naszym blogu:

 

OPWS, czyli Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Czym są i jakie kwestie regulują?

 

OPWS 2022, czyli najnowsza odsłona Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. Czym są, jakie kwestie poruszają i jakie zmiany nastąpiły?

Jaki typ kontenera powinien zostać wykorzystany do transportu mojego ładunku? 

Wielkość oraz rodzaj kontenera, który powinien zostać wykorzystany do transportu interesującego nas ładunku uzależniony jest od specyfiki tego ładunku. Najczęściej wykorzystywane typy kontenerów to 20 FT oraz 40 FT, nie oznacza to jednak, że są one najlepszym rozwiązaniem dla każdego rodzaju towaru.

 

W przypadku wątpliwości co do wyboru najlepszego rozwiązania możesz liczyć na naszą pomoc.

Rodzaje kontenerów – więcej informacji.

Czym zajmuje się Urząd Celny (UC)?

Urzęd Celny (UC) jest organem państwowym zajmującym się kontrolą międzynarodowego handlu towarowego. 

 

Do jego najważniejszych zadań w kontekście importu towarów należy:

 

1. przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji celnych (deklaracje celne w Twoim imieniu składa AC jako Twój reprezentant),

 

2. Nadawanie numerów EORI (Economic Operators Registration and Identification), które są identyfikatorem dla podmiotów gospodarczych biorących udział w handlu międzynarodowym,

 

3. egzekwowanie przepisów prawnych dotyczących zakazu nielegalnej działalności handlowej (np. przemyt),

 

4. zapobieganie wprowadzaniu do obrotu towarów zabronionych, 

 

5. przeprowadzanie kontroli dokumentów oraz kontroli fizycznych pojazdów, towarów i pasażerów w celu wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń dla życia, 

 

6. pobieranie należności celnych i podatkowych od importowanych towarów, zgodnie z obowiązującymi stawkami i preferencjami handlowymi.

Jakich informacji może dostarczyć nam kod celny (kod HS) i dlaczego warto sprawdzić go wcześniej?

Przed przystąpieniem do składania zamówień w Chinach warto zadbać o sprawdzenie i/lub weryfikację kodu celnego. Kod HS jest to skrót oznaczający opis towaru i kod ujednoliconej taryfy celnej. Pozwala on na określenie niezbędnych do odprawy celnej dokumentów, badań, atestów i certyfikatów. Weryfikacja kodu celnego pozwala również na określenie lub potwierdzenie wartości cła, które przyjdzie zapłacić importerowi po zakończeniu odprawy celnej.

Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia odprawy celnej importowej?

Podstawowymi dokumentami handlowymi niezbędnymi do przeprowadzenia odprawy celnej importowej są:

 

1. faktura handlowa, która musi zawierać informację o kraju pochodzenia importowanych towarów (np. MADE IN CHINA), warunki dostawy (Incoterms), w oparciu o które realizowany jest transport (np. FOB XIAMEN) oraz informację o walucie, w jakiej realizowana jest transakcja, 

 

2. tłumaczenie faktury handlowej (opis importowanego towaru, dzięki któremu możliwe będzie poprawne przypisanie kodu celnego), tłumaczenie nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, może go dokonać importer towaru, 

 

3. packing list (musi zawierać wagę brutto i netto ładunku oraz ilość opakowań).

 

Należy pamiętać, że w zależności od importowanego towaru i/lub na życzenie UC może pojawić się konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów. 

 

Jednym z dokumentów, poza już wymienionymi, którego wymaga UC jest DEKLARACJA CE potwierdzająca zgodność towaru z normami europejskimi. Przed zamówieniem ładunku, warto sprawdzić, czy do interesującego nas towaru deklaracja CE jest wymagana.

 

UWAGA! Agencja celna nie ma możliwości sprawdzenia wymagania takiego dokumentu, ponieważ zgodność z normami podlega oddzielnym instytucjom, nie Urzędowi Celno–Skarbowemu. Niemniej, doświadczenie naszych agentek i agentów celnych bardzo często pozwala na pomoc w zdobyciu tej informacji – w razie potrzeby służymy pomocą.

Kiedy należy przekazać dokumenty handlowe niezbędne do odprawy celnej?

Dokumenty handlowe niezbędne do odprawy celnej należy przekazać spedytorowi możliwie wcześnie, jednak nie później niż dzień przed ETA. Należy pamiętać, że po weryfikacji dokumentów handlowych może pojawić się konieczność ich uzupełnienia i/lub poprawienia, dlatego tak ważne jest, by zadbać o nie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie może skutkować niemożliwością przeprowadzenia odprawy celnej, czego następstwem może być wystąpienie dodatkowych kosztów za przestój ładunku z tytułu demurrage, detention, storage.

W jaki sposób otrzymać dokumenty handlowe dla importowanego towaru?

Strona kupująca powinna otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty handlowe do odprawy celnej od sprzedawcy towaru.

Czy przetrzymanie kontenera wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Przetrzymanie kontenera, niezależnie od tego czy to w porcie czy już po pobraniu z terminala kontenerowego, może wiązać się z dodatkowymi opłatami, dlatego też uzyskanie zwolnienia ładunku przez shippera (załadowcę) z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z odprawą celną w czasie pozwalającym uniknięcia dodatkowych kosztów. 

 

Brak kompletu dokumentów i/lub zwolnienia ładunku przez załadowcę może skutkować powstaniem przestoju kontenera, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Ich wymiar uzależniony jest od serwisu, na którym realizowany był transport. Opłaty związane z przestojem kontenera to:

 

1. DEMURRAGE – przetrzymanie kontenera w porcie (dni liczone od momentu wyładunku na glebę do podjęcia kontenera z portu), koszt armatorski.

 

2. DETENTION – przetrzymanie kontenera po podjęciu z terminala (dni liczone od momentu podjęcia ładunku z portu do momentu złożenia na wskazanym przez właściciela kontenera depocie), koszt armatorski.

 

3. STORAGE – składowe na terminalu, dotyczą zarówno kontenerów, jak i ładunku drobnicowego (liczone od dnia wyładowania kontenera na glebę lub złożenia ładunku w magazynie czasowego składowania w przypadku drobnicy do dnia podjęcia ładunku).

 

Zdarza się, że DEMURRAGE oraz DETENTION występują jako wartość łączna, tzw. COMBINED. Wówczas dni wolne, które udostępnia właściciel kontenera liczone są od dnia wyładunku kontenera ze statku na glebę do momentu złożenia pustego kontenera na wskazany przez właściciela kontenera depot. 

 

Warto zaznaczyć, że ilość dni wolnych od opłat STORAGE może różnić się od ilości dni wolnych od opłat DEMURRAGE.

 

Wysokość opłat uzależniona jest od taryfy armatora, na którym realizowany był transport.

 

Czy mogą wystąpić dodatkowe kontrole podczas odprawy celnej?

Importer na żądanie Urzędu Celno-Skarbowego i/lub Grupy Szybkiego Reagowania ma obowiązek udostępnić ładunek (zarówno skonteneryzowany jak i drobnicowy) do kontroli wskazanej przez służby. Do najczęstszych żądań podczas odprawy celnej importowej należy dodatkowa kontrola dokumentów, skanowanie kontenera i rewizja częściowa lub całkowita. 

 

Ponadto, w zależności od sprowadzanego ładunku, do przeprowadzenia odprawy celnej konieczne może być zgłoszenie ładunku do kontroli odpowiednich służb, np. Główny inspektorat Sanitarny (sanepid), Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), Główny Inspektorat Weterynarii.

 

Koszty związane z kontrolami i przestojami kontenerów lub ładunków leżą po stronie importera lub eksportera (w zależności od warunku Incoterm, na jakim realizowany jest transport). 

 

Dlatego tak ważne jest zadbanie o zwolnienie ładunku i przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy Magemar Logistics może zająć się odprawą celną importowanego towaru?

Świadczymy kompleksowe usługi spedycyjne, w związku z czym chętnie zajmiemy się odprawą celną w Twoim imieniu – wówczas niezbędne będzie przesłanie odpowiednich upoważnień dla naszej AC (agencji celnej). Pamiętaj, że podpis składany na upoważnieniach dla AC musi być zgodny z informacjami dotyczącymi reprezentowania przedsiębiorstwa zamieszczonymi w KRS. Pamiętaj również, że składany podpis musi być czytelny (musi składać się z imienia i nazwiska). Jeśli masz taką możliwość, opatrz go swoją pieczątką.

Czy istnieje możliwość odprawy ładunku z inną agencją celną niż AC Magemar?

Jeśli współpracujesz już z jakąś agencją celną (AC) nie ma konieczności zmiany, bez problemu możesz dokonać formalności celnych z wybraną przez siebie AC. Pamiętaj wówczas o konieczności przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów do swojej AC z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, by uniknąć dodatkowych kosztów, m. in. za przestój kontenera. Pamiętaj, że gdy odprawiasz ładunek ze swoją AC nie mamy pełnej kontroli nad tym procesem, wówczas musisz przekazać nam informację po zakończeniu odprawy celnej wraz z dokumentem SAD.

Czym jest dokument SAD i do czego służy?

Dokument SAD, czyli Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document) jest uniwersalnym statystycznym dokumentem celnym, który wykorzystywany jest podczas dokonywania formalności związanych z odprawą celną. Dokument ten ma bezwzględne zastosowanie w imporcie wszelkiego rodzaju towarów spoza UE. Jego zadaniem jest ujednolicenie i usprawnienie statystyki celnej. Najważniejsze informacje zawarte na dokumencie SAD to: 

 

– informacje identyfikacyjne dotyczące eksportera i importera towaru,

– informacje dotyczące odprawianego ładunku (w tym kod celny),

– wartość towaru i wymiar innych opłat związanych z transakcją (m. in. koszt transportu),

– stawki celne.

Co jest wymagane do zwolnienia ładunku?

Zwolnienie ładunku odbywa się na podstawie przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:

 

– oryginały konosamentów (OBL),

– telex release (TLX),

– Sea Waybill (SWB),

– Express Bill of Lading (Express B/L).

 

Wydanie jednego z powyższych dokumentów, które świadczy o możliwości zwolnienia ładunku możliwe jest po uregulowaniu wszelkich należności związanych z realizowanym transportem (w tym płatności za towar).