20 sierpnia 2022

Magazyn czasowego składowania i skład celny - czym są, jak działają i kiedy powinniśmy z nich skorzystać?

Prawo celne w Unii Europejskiej przewiduje wiele możliwości i udogodnień, pozwalających na uniknięcie, zminimalizowanie lub odroczenie kosztów związanych z importem towarów. Wśród tych rozwiązań warto wspomnieć o składzie celnym i magazynie czasowego składowania.

 

 

Magazyn czasowego składowania

 

 

Podczas realizowania operacji spedycyjnych, niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których nawet najlepiej zorganizowani i przygotowani importerzy napotykają na trudności m. in. w zakresie dokumentacji niezbędnej do odprawy celnej, kwestii finansowych czy zwolnienia ładunku. Tego typu sytuacje są chlebem powszednim spedytora, który możliwie szybko reaguje i znajduje rozwiązanie, pozwalające na zminimalizowanie kosztów, które mogą powstać w następstwie tych trudności. Wśród takich rozwiązań warto wspomnieć o składzie celnym i magazynie czasowego składowania.
Tym, co łączy skład celny i magazyn czasowego składowania jest to, że oba miejsca służą do przechowywania różnego rodzaju towarów, zapewniając im pełne bezpieczeństwo. Jednak zasady magazynowania oraz zakres operacji, które można w nich wykonać, znacznie
się od siebie różnią. Kiedy warto skorzystać z danego typu magazynu i na czym polega różnica między nimi? Mamy nadzieję, że artykuł, który właśnie czytacie rozjaśni nieco te kwestie.

 

 

Co to jest skład skład celny?

 

Skład celny to miejsce, w którym możliwe jest składowanie towarów objętych cłem, czyli towarów nieunijnych (należy pamiętać, że z cła zwolnione są towary sprowadzane do Polski z krajów należących do Unii Europejskiej, w każdym innym przypadku, przed wprowadzeniem sprowadzanych dóbr, konieczne jest uiszczenie opłaty za należności celno-podatkowe). Oznacza to, że magazynowanie towarów w składzie celnym umożliwia odroczenie konieczności opłacenia należności celno-podatkowych. Oczywiście do momentu rozliczenia się ze wspomnianych zobowiązań, towary muszą zostać pod nadzorem instytucji celnych, a to właśnie one sprawują pieczę i zabezpieczają składy celne. Towary składowane w magazynach tego typu, pozwalają również na przechowywanie ładunków, które mają zostać reeksportowane do innych krajów.
Towary przechowywane w składzie celnym mogą być poddawane badaniom przez różne organy i instytucje, konfekcjonowane, oznaczane i przygotowywane do ich finalnego przeznaczenia. Zaletą składu celnego z punktu widzenia importera jest z pewnością fakt, że wysokość koniecznych do opłacenia należności celno-podatkowych podyktowana jest wolumenem wyprowadzanego z magazynu ładunku. Po dopełnieniu wszelkich formalności, istnieje bowiem możliwość wyprowadzania ładunku w dowolnej ilości, np. po jednej sztuce, kartonie czy palecie. Towar w składzie celnym może przebywać bez ograniczeń czasowych.

 

 

Co to jest magazyn czasowego składowania

 

Magazyn czasowego składowania również znajduje się pod dozorem celnym, jednak magazyny tego typu różnią się od już omówionych składów celnych. Mają one zastosowanie, gdy importer nie ma możliwości dokonania zgłoszenia celnego. Powodem takiej sytuacji
może być np. brak zwolnienia ładunku, brak niezbędnej do zgłoszenia celnego dokumentacji lub konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań np. przez Państwową Inspekcję Sanitarną czy Inspekcję Handlową. Towary przetrzymywane w magazynach czasowego
składowania nie mogą opuszczać jego granic, niedozwolone są również operacje naprawcze czy takie, które mają na celu zmianę wyglądu, właściwości czy opakowania (np. etykietowanie czy konfekcjonowanie, które dozwolone są w magazynie celnym). Maksymalny czas, w jakim towary mogą być przetrzymywane bez zgłoszenia celnego w magazynie czasowego składowania, to 90 dni od momentu wystawienie deklaracji czasowego składowania (DSK). W tym czasie importer powinien zadbać o uzupełnienie wszelkich braków uniemożliwiających zgłoszenie celne. Jeśli okaże się jednak, że po upływie 90 dni nadal nie jest to możliwe, konieczne jest przeniesienie ładunku do składu
celnego. Ważną różnicą w stosunku do składu celnego jest to, że ilość towaru pobierana z magazynu czasowego składowania musi odpowiadać ilości przedstawionej w deklaracji czasowego składowania – nie ma możliwości pobrania części ładunku.

 

 

Podsumowanie korzyści płynących z wykorzystania składów celnych oraz magazynów czasowego składowania.

 

Mamy nadzieję, że przedstawiony artykuł przybliżył Wam nieco omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób wykazał różnice między dwoma typami magazynów. Dla importera najważniejszą sprawą pozostaje oczywiście fakt, że magazyny te pozwalają w znaczny sposób ograniczyć koszty składowania ładunków oraz odroczyć termin opłacenia należności celno-podatkowych w przypadku towarów spoza wspólnoty UE, a w kryzysowych sytuacjach dają czas na uzupełnienie dokumentacji i przeprowadzenie niezbędnych procedur, bez których niemożliwe byłoby wprowadzenie sprowadzanych dóbr do obiegu.

Jako Magemar Logistics dysponujemy rozbudowaną siecią partnerów biznesowych działających w zakresie prowadzenia magazynów czasowego składowania oraz składów celnych. Reprezentując naszych Klientów podczas procesu spedycyjnego aktywnie wykorzystujemy korzyści, które te kontakty niosą, dbając o optymalizację kosztów z myślą o zapewnieniu płynności finansowej firm, które nam zaufały.

 

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

Dowiedz się więcej o usługach Magazynowanie Towaru oraz Agencja Celna