15 maja 2023

OPWS 2022, czyli najnowsza odsłona Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. Czym są, jakie kwestie poruszają i jakie zmiany nastąpiły?

Działalność w sferze TSL (transport, spedycja, logistyka) wymaga aktywności na wielu polach oraz wysokiego poziomu kompetencji od osób angażujących się w procesy spedycyjne. Za różnorodnością podejmowanych działań idzie konieczność regulacji prawnych i ciągłego ich odświeżania w związku ze stale zmieniającymi się warunkami, w jakich prowadzone są te działania. Jedną z takich regulacji są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS), które to właśnie doczekały się swojej aktualizacji – OPWS 2022.
Czym dokładnie są OPWS? Jakie kwestie regulują? I z jakich przyczyn zdecydowano się na ich odświeżenie? Tego wszystkiego dowiecie się z poniższego artykułu.

 

 

Załadunek towaru na statek. Transport świadczony w oparciu o OPWS 2022

 

 

Na wstępie warto także przypomnieć, że Magemar Logistics, jako wiarygodny i solidny partner działający w branży transportu, spedycji i logistyki należy do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL). Członkostwo w organizacji pozwala na opieranie się na OPWS, które zostały opracowane i zaktualizowane przez PISiL.

 

 

Czym jest PISiL i jakie zadania sobie wyznaczył?

 

Powołując się na nasz wcześniejszy artykuł dotyczący OPWS Polska Izba Spedycji i Logistyki to zrzeszenie najważniejszych przedsiębiorców działających w obszarze świadczeń międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych mających związek z obsługą obrotu towarowego. Do najważniejszych statutowych celów i zadań Izby należy:

 

● reprezentowanie interesów oraz ochrona praw członków Izby w zakresie prowadzonej przez nich działalności;
● zapewnienie profesjonalnego poziomu usług świadczonych przez członków Izby na rzecz kontrahentów, w tym dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej oraz pośredniczenie i dążenie do polubownego rozwiązywania sporów;
● inicjowanie i współudział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących transportu, spedycji i międzynarodowego obrotu towarowego;
● ustanawianie ekspertów oraz wydawanie opinii w zakresie istnienia i kształtowania zwyczajów dotyczących transportu, spedycji i międzynarodowego obrotu towarowego;
opracowanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS);
● prowadzenie Sądu Polubownego, umożliwiającego szybkie i fachowe rozstrzyganie sporów.

 

 

Jak powstały OPWS 2022?

 

OPWS 2022 zostały opracowane i zatwierdzone przez Radę Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w drodze uchwały nr 115/09/2022 z 13 grudnia 2022. Jak podają autorzy najnowszych OPWS, powstały one w wyniku prac grupy roboczej składającej się z prawników, a w toku opracowywania zasad, konsultowano ich kształt z ekspertami praktykującymi w branży TSL oraz członkami PISiL.
OPWS 2022 składają się z 5 rozdziałów, rozpisanych na 38 paragrafów, które podobnie jak w poprzedniej wersji regulacji stanowią o prawach i obowiązkach stron umowy na realizację usługi spedycyjnej.

 

Rozdziały wyszczególnione w OPWS 2022 to:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE;
2. SPEDYCJA;
3. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE SPEDYCJI MORSKIEJ;
4. OPERATOR TRANSPORTU INTERMODALNEGO;
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Ważną kwestią, którą podkreślają autorzy OPWS 2022 jest fakt, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, koniecznym jest poinformowanie stron stosunku umownego o obowiązywaniu regulacji przed zawarciem umowy.

 

 

Jakie zmiany w OPWS 2022 zaszły względem OPWS 2010?

 

Jako przyczynę aktualizacji zapisów zawartych w OPWS 2010 członkowie Rady upatrują, skądinąd słusznie w zmieniających się przepisach prawa, dynamicznym postępie cyfryzacji oraz rozwoju nowych technologii i oczekiwań klientów. Nie bez znaczenia pozostają również zmiany w otaczającym nas świecie wymuszone pandemią COVID-19 oraz wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą.
Porównując OPWS 2022 z OPWS 2010 zauważymy, że doprecyzowaniu i rozszerzeniu uległ słownik pojęć. Wprowadzono m. in. rozszerzenie definicji rzeczy o szczególnych właściwościach, siły wyższej czy np. formy dokumentowej. Zastosowano także szereg modyfikacji dotyczących reguł zawierania umowy na linii spedytor – zleceniodawca. Skupiono się również na zagadnieniu dotyczącym odpowiedzialności spedytora. Pozwoli to uniknąć niedomówień, a kwestie, które wcześniej pozostawały niejednoznaczne zostały
wyjaśnione bez pola do interpretacji na korzyść którejś ze stron umowy. Wprowadzono nowy rozdział dotyczący transportu intermodalnego, którego zastosowanie staje się coraz popularniejsze w realizacji procesów spedycyjnych. W rozdziale poświęconym temu rodzajowi transportu uwzględniono dedykowany słownik pojęć.
Twórcy OPWS 2022 zwracają uwagę na specyfikę zawierania umów na realizację usług, które bardzo często zawierane są w sposób dynamiczny i niesformalizowany (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). Dlatego też kwestie zawierania umów, zwłaszcza w
obrębie stałej współpracy między spedytorem i zleceniodawcą zostały doprecyzowane.

 

 

Podsumowanie

 

Celem regulacji takich jak OPWS 2022 jest zapewnianie jak najlepszych warunków współpracy między firmą spedycyjną a zleceniodawcą usługi. Poruszane w nich kwestie doprecyzowują i regulują prawa i obowiązki obu stron umowy, uwzględniają zmiany w przepisach, regulują zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, które nie były dostępne przed laty oraz uwzględniają aktualne potrzeby rynku. Jako Magemar Logistics będący członkiem PISiL wierzymy, że działanie w oparciu o OPWS 2022 pozwoli zadbać o bezpieczeństwo interesów obu stron zawieranych umów przy jednoczesnym kształtowaniu pomyślnych relacji między spedytorem a zleceniodawcą.

 

Pełna treść Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2022.

 

 

Ciekawostka

 

Grupa robocza opracowująca OPWS 2022 składała się z 6 członków będących ekspertami w dziedzinie prawa. Pięcioro spośród sześciu członków wspomnianej grupy roboczej to kobiety.

 

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł rozjaśnił Wasze wątpliwości w zakresie zmian i budowy OPWS 2022. A jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

 

Więcej o naszych usługach: