RODO – Pracownicy

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę i pracowników

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE 2016 L 119, str. 1, ze zm.), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magemar Logistics Sp. z o.o., KRS 0000948834, NIP 9581722017, REGON 521112193, reprezentowana zgodnie z KRSem, z siedzibą: ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia. Kontakt z Administratorem jest możliwy: tel.+48 697 690 401 lub e-mail: rodo@magemarlog.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji /podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających m.in. z Kodeksu pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podstawą przetwarzania jest chęć zawarcia   umowy o pracę,

jeśli Państwa kandydatura zostanie zaakceptowana i zostanie podpisana umowa o pracę, dane będą dalej przetwarzane:

 • w celu prawidłowej realizacji umowy (podstawa prawna:  6 ust. 1 lit. b RODO ),
 • celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą- jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, realizowanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz art. 9 ust 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających  m.in. z  Kodeksu pracy)
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a RODO) np. w celu wykorzystania Państwa wizerunku na potrzeby działań marketingowych administratora lub w przypadku dostarczenia w CV dodatkowych informacji z Państwa inicjatywy.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa (10 lub 50 lat w zależności od daty zatrudnienia). W przypadku niepodjęcia współpracy, Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że wyrażą Państwo odrębną zgodę na ich przechowywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.
 2. Państwa dane będą przekazywane do urzędów i instytucji państwowych (np. ZUS, US) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Państwa dane będą także przekazywane podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia (np. w zakresie świadczenia usług IT, w tym hostingowych, usług księgowych, kadrowych, doradczych).
 3. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych, wymaganych przez Kodeks pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w dalszej kolejności do zawarcia i realizacji umowy o pracę.
 6. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
 7. Administrator może zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych Administratora lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim. W taki przypadku w ramach stosownych regulaminów dostawcy zapewniają, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.