21 listopada 2022

OPWS, czyli Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Czym są i jakie kwestie regulują?

Branża TSL, poprzez łączenie trzech sektorów – Transportu, Spedycji i Logistyki – wymaga konieczności poruszania się na wielu polach. Wiąże się to z potrzebą zaangażowania i szerokich kompetencji od wszystkich uczestników procesów spedycyjnych. Duży zakres zagadnień oraz różnorodność środowisk zaangażowanych w te procesy stworzyły potrzebę ustanowienia wielu regulacji. Ich przykładem są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, w skrócie OPWS.
Czym są OPWS? Czego dotyczą i z jakiego powodu powstały? Kto je stworzył i wreszcie kto czuwa nad ich respektowaniem? Mamy nadzieję, że poniższy artykuł odpowie na te pytania i przybliży Wam nieco najważniejsze zagadnienia.

 

Magemar Logistics jako uznana i szanowana firma działająca w obszarze TSL, jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL). To właśnie członkostwo w tym Zrzeszeniu pozwala na bazowanie na zasadach OPWS, które zostały opracowane, zapisane oraz zatwierdzone przez PISiL.

 

 

Czym jest PISiL i jakie najważniejsze zadania przed nim stoją?

 

Polska Izba Spedycji i Logistyki to zrzeszenie najważniejszych przedsiębiorców działających w obszarze świadczeń międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych mających związek z obsługa obrotu towarowego. Do najważniejszych statutowych celów i zadań Izby należy:

 

● reprezentowanie interesów oraz ochrona praw członków Izby w zakresie prowadzonej przez nich działalności,
● zapewnienie profesjonalnego poziomu usług świadczonych przez członków Izby na rzecz kontrahentów, w tym dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej oraz pośredniczenie i dążenie do polubownego rozwiązywania sporów,
● inicjowanie i współudział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących transportu, spedycji i międzynarodowego obrotu towarowego,
● ustanawianie ekspertów oraz wydawanie opinii w zakresie istnienia i kształtowania zwyczajów dotyczących transportu, spedycji i międzynarodowego obrotu towarowego,
● opracowanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS),
● prowadzenie Sądu Polubownego, umożliwiającego szybkie i fachowe rozstrzyganie sporów.

 

 

Czym są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)?

 

OPWS to zbiór zasad i regulacji opracowany i zatwierdzony przez Radę PISiL uchwałą z 14 stycznia 2010 roku. Zasady te określają prawa i obowiązki stron umowy spedycji. Należy jednak zauważyć, że OPWS nie stanowią źródła prawa, ponieważ nie są aktem prawnym.
Można w nich znaleźć między innymi najważniejsze definicje oraz regulacje dotyczące odpowiedzialności oraz powinności spedytora i zleceniodawcy transportu. Regulacje znajdujące się w OPWS zostały stworzone na podstawie obowiązujących zapisów Kodeksu
Cywilnego z uwzględnieniem praktyk obowiązujących w działalności spedycyjnej. OPWS mają charakter fakultatywny i dotyczą również spedytora zastępczego, o ile choć jedna ze stron jest członkiem PISiL.

 

 

Jak zbudowane są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne i jakie kwestie regulują?

 

OPWS składają się z 15 rozdziałów, które zostały rozpisane na 31 paragrafów określających
prawa i obowiązki stron umowy spedycyjnej. Znajdują one zastosowanie w stosunkach
pomiędzy spedytorem i zleceniodawcą usługi transportowej, a omawiają kwestie takie jak:

 

1. definicje,
2. przepisy ogólne (określenie zadań spedytora),
3. oferta (uzgodnienie stawek i termin ich obowiązywania, warunki zmian w ofercie),
4. umowa spedycji (zakres zadań spedytora, moment zawarcia umowy),
5. zlecenie spedycyjne (forma realizacji zlecenia, zakres obowiązków i
odpowiedzialności stron),
6. wykonanie zlecenia (ryzyko, obrót dokumentami, bezpieczeństwo ładunku,
dotrzymanie terminów),
7. ubezpieczenia (warunki zawarcia ubezpieczenia cargo),
8. przeszkody w wykonywaniu czynności spedycyjnych,
9. wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów,
10. odpowiedzialność spedytora,
11. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności spedytora
12. reklamacje,
13. prawo zastawu i zatrzymania,
14. przedawnienie,
15. rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

 

Podsumowując – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne ustalają zakres obowiązków i praw, które leżą po stronie spedytora oraz zleceniodawcy usług transportowych. Wyznaczają one momenty, w których dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności firm spedycyjnych za odstępstwa od zawartej umowy. W regulacji widnieją również informacje dotyczące ram czasowych, w których klient może zgłaszać reklamacje do usług firmy spedycyjnej oraz zakres odszkodowania, o które może się ubiegać w przypadku odstępstw lub niewypełnienia warunków umowy przez zleceniobiorcę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych.

 

Ciekawostka:

Regulacje zawarte w OPWS nie obowiązują jedynie w przypadku umów zawartych na realizację transportu dzieł sztuki, pieniędzy oraz ludzkich szczątków.

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł rozjaśnił Wasze wątpliwości w zakresie warunków realizowanych przez nas usług i możecie już spać spokojnie. A jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.