15 marca 2022

Ubezpieczenie cargo – ubezpieczać czy nie ubezpieczać? – oto jest pytanie

Jeśli mieliście już do czynienia z transportem, niezależnie od tego czy był to import czy eksport, musieliście usłyszeć pytanie o ubezpieczenie ładunku. Niektórzy mogli się zastanawiać, ale po czasie wszyscy wiedzą, że odpowiedź może być tylko jedna – ubezpieczać!

 

 

Statek towarowy na morzu podczas awarii

 

 

Czym jest ubezpieczenie? Na czym polega? Jakie są jego plusy i…plusy (bo minusów nie znaleźliśmy)? Choć temat jest niezwykle szeroki, postaramy odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Ubezpieczenia w transporcie znane były już w starożytności. Już za czasów Hammurabiego (XVIII w.p.n.e.) kupcy podążający w karawanach zawierali umowy, na podstawie których wspólnie pokrywali szkody poniesione przez każdego z uczestników wyprawy. Na przestrzeni wieków zagadnienia związane z ubezpieczeniem w transporcie znacznie się rozwinęły, oferując ubezpieczonym szeroki zakres ochrony oraz uproszczoną do granic możliwości procedurę ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

 

 

Czym jest ubezpieczenie cargo?

 

Idąc za dr. hab. Markiem Szczepańskim, ubezpieczenie ładunków w transporcie zwyczajowo nazywane ubezpieczeniem cargo to “zapewnienie finansowej rekompensaty w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, w razie konieczności także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu”.

Ubezpieczenie cargo może obejmować szkodę lub całkowitą utratę towaru w ramach wszystkich gałęzi transportu, tj. morskiego, lotniczego, kolejowego i lądowego. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wskazanym w umowie o ubezpieczenie i trwa podczas zwykłego przebiegu transportu, kończąc się w jednym z poniższych momentów:
– z chwilą rozładunku ze środka transportu w końcowym miejscu przeznaczenia wskazanym w umowie,
– gdy ubezpieczony lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność zdecydują się użyć innego środka transportu niż w zwykłym przebiegu transportu,
– z upływem 60 dni od chwili wyładunku przedmiotu ubezpieczenia poza burtę statku w końcowym porcie wyładunku.

 

 

Czy każdy ładunek może podlegać ubezpieczeniu cargo?

 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkie ładunki nie wykraczające poza ramy umowy ubezpieczenia. Do najczęstszych wyłączeń należą:
– alkohol (z wyjątkiem piwa) przewożony na lądzie,
– papierosy,
– elektronika przewożona na lądzie,
– towary i ładunki niebezpieczne (ADR),
– kosmetyki,
– wyroby skórzane,
– dzieła sztuki,
– żywy inwentarz,
– gotówka, metale i kamienie szlachetne oraz półszlachetne,
– mienie przesiedlenia.

 

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie cargo, które oferujemy jako Magemar Logistics świadczone są w oparciu o Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) (A) – ICC (A), czyli najszerszy możliwy zakres ochrony od szkód powstałych wskutek wszelkiego ryzyka. Chroni on również od skutków piractwa, a nawet w przypadkach ogłoszenia awarii wspólnej. Nielicznymi wykluczeniami ubezpieczeń cargo są szkody powstałe w wyniku:
– winy umyślnej,
– zwykłego zużycia,
– niewłaściwego opakowania,
– niezdatności żeglugowej statku,
– wojen,
– strajków, lokautów.

 

Ubezpieczenie ładunków wykraczających poza ramy umowy jest możliwe, jednak odbywa się na specjalnych warunkach, które zostają ustalone indywidualnie dla danego transportu. Warto też dodać, że istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o Instytutowe Klauzule Wojenne i Strajkowe, co pozwala na zapewnienie dodatkowej ochrony klientom, którzy organizują transporty dla kierunków o podwyższonym ryzyku.

 

 

Ile wynosi koszt ubezpieczenia cargo?

 

Koszt jaki należy przyjąć, chcąc zadbać o bezpieczeństwo swojego ładunku to procentowy wskaźnik wyliczony na podstawie wartości towaru. Dodatkowymi elementami, które najczęściej dolicza się do sumy ubezpieczenia są spodziewany zysk (10%) oraz koszt przewozu. Jak można zatem zauważyć, koszt ubezpieczenia jest niewspółmiernie niski względem korzyści, które ze sobą niesie.

 

 

Wypłata odszkodowania – jak przebiega i ile może trwać?

 

Proces likwidacji szkody, który zakończony jest wypłatą odszkodowania, przebiega możliwie sprawnie, a wszelkie procedury ograniczone są do minimum. Dokumenty, jakie należy przedstawić ubezpieczalni to dokumenty handlowe dotyczące ubezpieczonego dobra, faktury transportowe (jeśli koszt transportu również był ubezpieczony) oraz dokumentacja zdjęciowa, ukazująca powstałe szkody. W trakcie trwania procedury ubezpieczeniowej mogą pojawić się dodatkowe pytania lub prośby ze strony zakładu ubezpieczeń, jednak nie należy się ich obawiać, ponieważ celem ubezpieczyciela jest możliwie szybka wypłata odszkodowania. W przypadku dopełnienia wszystkich formalności przez poszkodowanego, cały proces zostaje zamknięty w ciągu 30 dni. Jeśli jesteście dociekliwi i nasze słowo Wam nie wystarczy, odsyłamy do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na zadane w tytule pytanie – ubezpieczać czy nie? Jeśli natomiast wciąż coś Was w tej kwestii nurtuje – zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

 

Więcej o naszych usługach: